Regulamin w3_jam

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu pod nazwą w3_jam (dalej „Gamejam”). 
 2. Organizatorem Gamejamu  jest firma Daftmobile Sp. z o.o. (Plac Europejski 1 p.40, 00-844 Warszawa (kontakt email: gamejam@elympics.cc) (dalej: „Organizator”). 
 3. Gamejam rozpocznie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 18:00 CET, a zakończy się w dniu 25 czerwca 2022 r. o godz. 13:00 CET. 
 4. Gamejam odbędzie się w online.
 5. Przedmiotem prac konkursowych (dalej: „Prace Konkursowe”) są sposoby wykorzystania platformy Elympics do tworzenia gier multiplayer w oparciu o blockchain, na podstawie danych udostępnione uczestnikom przez Organizatora, dostępne do ponownego wykorzystania, (dalej: „Dane”). 
 6. Udział w Gamejamie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

​​§2 ZASADY KONKURSU 

 1. Aktualna Agenda i Regulamin Gamejamu znajdują się w wydarzeniu na stronie internetowej wydarzenia: https://www.elympics.cc/gamejam.
 2. Uczestnictwo w Gamejamie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 3. Uczestnikiem Gamejamu może być pełnoletnia osoba fizyczna z zastrzeżeniem § 3 pkt 1 (dalej „Uczestnik”). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w sposób opisany w § 3. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla przeprowadzenia Gamejamu, dlatego wniesienie sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Gamejamie. 
 4. Uczestnicy biorą udział w Gamejamie w zespołach składających się z minimum jednej i maksimum 5 osób (dalej: „Zespół”). Jeśli z jakichkolwiek przyczyn osoby zgłoszone bez zespołów będą chciały połączyć się w zespoły Organizator zaplanował w agendzie wydarzenia czas na łączenie zespołów. 
 5. Warunkiem udziału w Gamejamie jest rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie internetowej https://www.elympics.cc/gamejam do dnia 19 czerwca 2022 r. do godz. 23:59. Zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia uczestnictwa na wskazany w formularzu adres e-mail. 
 6. Dane są udostępniane Uczestnikom na zasadzie licencji i Uczestnicy mogą korzystać z Danych (w szczególności jeżeli Dane stanowią kod źródłowy) wyłącznie w celu rozwiązania Zadania Konkursowego. Licencja, o której mowa w niniejszym punkcie wygasa z chwilą zakończenia Gamejamu. Uczestnicy nie są uprawnieni do modyfikacji, usuwania, dokonywania inżynierii odwrotnej ani dalszego udostępniania Danych, w tym kodów źródłowych, przekazanych Uczestnikom w ramach Gamejamu. 
 7.  Uczestnicy przygotują Prace Konkursowe w trakcie trwania Gamejamu w całości samodzielnie, korzystając z własnego sprzętu i własnych narzędzi programistycznych. Organizator nie zapewnia nadzoru nad mieniem Uczestników. 
 8. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego niezbędnego do pracy nad zadaniem konkursowym. 
 9. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane przy użyciu silnika Unity w wersji min. 2019.4, z wykorzystaniem platformy Elympics, oraz może zostać wykonane z użyciem dowolnych innych technologii, na dowolnym sprzęcie elektronicznym, jednakże musi być możliwe do odtworzenia i grania na platformie PC. 
 10. Zadanie Konkursowe musi zostać w całości stworzone w trakcie trwania Game Jamu, z wyłączeniem istniejących i powszechnie dostępnych technologii oraz elementów graficznych, dźwiękowych, programistycznych itd. 
 11.  Uczestnicy muszą posiadać prawa do użytkowania wszystkich elementów użytych w Zadaniu Konkursowym. 
 12. Każdy Zespół może zgłosić tylko jedno Zadanie Konkursowe. 
 13. Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści niedozwolonych przez przepisy prawa lub naruszających ogólnie przyjęte normy moralne lub obyczajowe, w szczególności: treści pornograficznych, propagujących nadmierną, nieuzasadnioną przemoc, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, narodowościowej lub naruszającej prawa mniejszości seksualnych, jak również treści propagujących zażywanie narkotyków lub innych szkodliwych substancji. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Zadania Konkursowego, jeśli uzna, że narusza ono postanowienia niniejszego ustępu.
 14. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania bądź technologii użytej przez Zespoły w trakcie realizacji Zadania Konkursowego.
 15. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie Game Jamu oraz za powstałe w ich następstwie przerwy w pracach nad Zadaniem Konkursowym
 16. Zespoły są zobligowane dostarczyć Zadanie Konkursowe stosując się do ograniczeń czasowych i wytycznych dotyczących formy ogłoszonych przez Organizatorów wraz z rozpoczęciem Game Jamu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania Zadania Konkursowego dostarczonego w formie niespełniającej określonych wymogów lub dostarczonych po określonym czasie.
 17. Jury Konkursowe, którego skład zostanie podany wraz z rozpoczęciem Game Jamu, jest obecne w czasie Wydarzenia i ma wgląd w proces powstawania Zadania Konkursowego w dowolnym momencie. 
 18. Game Jam kończy się prezentacją Zadań Konkursowych, która odbędzie się w sobotę 25 czerwca 2022 r. Po prezentacji, na podstawie poczynionych obserwacji Jury Konkursowe wyłoni najlepsze Zespoły, którym przyzna nagrody za zajęcie miejsc I - III. 
 19. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbywa się publicznie w trakcie zakończenia Wydarzenia.
 20. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres hello@elympics.cc z dopiskiem Reklamacja. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 
 21. Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona przez Jury na podstawie analizy tych prac. 
 22. Prace Konkursowe będą oceniane przez Jury składające się z Mentorów oraz innych osób wskazanych przez Organizatora (dalej „Jury”). Pracami Jury koordynuje Przewodniczący Jury. 
 23. Prace Konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
 1. Nawiązanie do tematu Game Jamu
 2. Innowacyjność i atrakcyjność rozgrywki
 3. Efekty audiowizualne
 4. Stan techniczny gry
 5. Wrażenia z rozgrywki
 1. Każdy członek Jury będzie oceniał prace konkursowe indywidualnie w skali od 1 do 10 (1 – najniższa ocena, a 10 – najwyższa). Ocena końcowa jest sumą ocen przyznanych w ramach kryteriów wskazanych w pkt. powyżej.
 2. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac konkursowych otrzymają równą ocenę końcową, decyduje głos Przewodniczącego Jury. 
 3. Nagrody zostaną przyznane za zdobycie I miejsca, II miejsca i III miejsca. O miejscu decyduje liczba punktów przyznanych przez Jury.
 4. Nagrodami będą: 

I miejsce – voucher o wartości 3000 EUR oraz 1500 EUR środków na platformie G2A.com dla całego zespolu

II miejsce – voucher o wartości 1000 EUR oraz 1000 EUR środków na platformie G2A.com dla całego zespołu

III miejsce – voucher o wartości 500 EUR oraz 500 EUR środków na platformie G2A.com  dla całego zespołu

 1. Organizator ma prawo do wręczenia poza głównymi nagrodami wyróżnień, w momencie, kiedy uzna, że jakiś aspekt danej pracy powinna zostać podkreślony w ocenie jury. 
 2. Organizator może zaprosić pojedynczych Uczestników lub Zespoły do kontynuacji prac nad rozwojem Pracy Konkursowej stworzonej w czasie Gamejamu i jej komercjalizacji. Warunki współpracy będzie wówczas regulowała odrębna umowa. 
 3. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022 r., po ogłoszeniu wyników Gamejamu przez Jury. 
 4. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 
 5. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanych nagród związanych z Gamejamem, Organizator przyzna dodatkowe nagrody pieniężne w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywców nagród, tj. równowartości 11,11% wartości nagrody przypadającej poszczególnemu Uczestnikowi, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego.

§3  Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych

 1. Biorąc udział w Gamejamie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest twórcą rezultatów Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., poz. 666 dalej, „Ustawa”) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, w zakresie w jakim jest jej twórcą.
 2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Gamejamie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu rezultatów Zadań Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Gamejamu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie rezultatów Zadań Konkursowych w celach marketingowych i promocyjnych Gamejamu. Uczestnik zobowiązuje się do nieodwoływania ww. zgody przez okres 5 lat. 
 3. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Pracy Konkursowej wizerunku Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy Konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego w ramach Konkursu wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych i marketingowych.

§4 POZOSTAŁE KWESTIE 

 1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Gamejamu. 
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 
 4. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: 
 1. zgłaszając się̨ do Konkursu: imię̨, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 2. w celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody; 
 3. zgłaszając reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania;
 1. Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że: 
 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 
 • w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, na podstawie umowy, której stroną jest Uczestnik; 
 • w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celach rekrutacyjnych, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda na takie przetwarzanie;
 • w celach związanych z promocją Konkursu, w celach marketingowych i PR oraz employer branding, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu albo zgody Uczestnika, w zależności od okoliczności.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;  rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację.
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem. 
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać odpowiednią informację na adres: Organizatora [Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa]. 
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogąbyć: pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora Konkursu, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.
 6. Organizator przewiduje rozpowszechnianie wizerunków Uczestników, m.in. w postaci fotografii, nagrań audio lub audio-wideo, sporządzonych w trakcie Gamejamu oraz w trakcie ogłoszenia wyników i wręczania nagród w celach informacyjnych i promocji Gamejamu lub Organizatora. W zakresie, w jakim na takie rozpowszechnianie wizerunku konieczna jest zgoda Uczestnika, Uczestnicy taką zgodę wyrażają w osobnym dokumencie. 
 7. Zakazane jest przedstawienie do oceny Prac Konkursowych: 

a) o charakterze bezprawnym, w szczególności takich, których wykorzystanie narusza prawa osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie danych lub bibliotek programistycznych osób trzecich niezgodnie z udzielonymi licencjami. Przy ocenie zgodności z licencjami uwzględnia się potrzeby Gamejamu oraz późniejsze korzystanie z aplikacji lub serwisu zgodnie z wolną licencją, na której zostały udostępnione zgodnie z § 2 pkt 12 Regulaminu); 

b) sprzecznych z dobrymi obyczajami. 

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Gamejam. 
 3. Podczas trwania Game Jamu na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania i udzielania substancji psychoaktywnych oraz odurzających. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia Uczestnika z miejsca Game Jamu oraz jego całkowitą dyskwalifikację w przypadku zaistnienia podejrzenia przebywania przez niego w stanie po spożyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na pozostawanie pod wpływem substancji psychoaktywnych lub innych substancji odurzających.
 4. Organizator Game Jamu oświadcza, że niniejszy Game Jam nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Game Jamu.
 6. W trakcie trwania Game Jamu uczestnicy mają obowiązek nosić identyfikatory dostarczone przez Organizatorów przed rozpoczęciem Game Jamu.