Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu pod nazwą Finał Summer Camp (dalej: „Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu jest firma Elympics Sp. z o.o. (Plac Europejski 1 p.40, 00-844 Warszawa (kontakt email: maciej.wdowiak@elympics.cc) (dalej: „Organizator”). 
3. Konkurs rozpocznie się w dniu 22 września 2023 r., a zakończy się w dniu 29 września 2023 r. Konkurs odbędzie się w online.
4. Przedmiotem prac konkursowych (dalej: „Prace Konkursowe”) są sposoby wykorzystania platformy Elympics do tworzenia gier multiplayer w oparciu o blockchain, na podstawie danych udostępnione uczestnikom przez Organizatora, dostępne do ponownego wykorzystania (dalej: „Dane”). 
5. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§2 Zasady Konkursu

1. Regulamin Konkursu znajdują się na stronie internetowej wydarzenia: https://summercamp.elympics.cc/competitionrules.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”).
4. Uczestnicy biorą udział w Konkursie w zespołach składających się z minimum jednej i maksimum 6 osób (dalej: „Zespół”). Uczestnikami mogą być wyłącznie Zespoły, które brały aktywny udział w Elympics Summer Camp 2023 i przygotowały swoje gry multiplayer online za pomocą narzędzi Elympics. 
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest rejestracja poprzez dedykowany formularz, udostępniony uczestnikom do dnia 17.09.2023. Zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia uczestnictwa na wskazany w formularzu adres e-mail. 
6. Zespoły przygotują Prace Konkursowe w trakcie trwania Konkursu w całości samodzielnie, korzystając z własnego sprzętu i własnych narzędzi programistycznych. Organizator nie zapewnia nadzoru nad mieniem Uczestników. 
7. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego niezbędnego do pracy nad Pracami Konkursowymi. 
8. Praca Konkursowa musi być wykonane z wykorzystaniem platformy Elympics oraz może zostać wykonane z użyciem dowolnych innych technologii, na dowolnym sprzęcie elektronicznym, jednakże musi być możliwe do odtworzenia na platformie PC, Mac, iOS i Android. 
9. Praca Konkursowa musi zostać w całości stworzone w trakcie trwania Summer Camp, z wyłączeniem istniejących i powszechnie dostępnych technologii oraz elementów graficznych, dźwiękowych, programistycznych itd. 
10. Warunkiem uwzględniania Pracy Konkursowej w Konkursie jest udostępnienie jej przez Zespół publicznie w serwisie internetowym itch.io w czasie trwania Konkursu na okres minimum 14 dni od jego zakończenia.
11. Każdy Zespół może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania bądź technologii użytej przez Zespoły w trakcie realizacji Pracy Konkursowej.
12. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie Konkursu oraz za powstałe w ich następstwie przerwy w pracach nad Pracami Konkursowymi.
13. Zespoły są zobligowane dostarczyć Pracy Konkursowej stosując się do ograniczeń czasowych i wytycznych dotyczących formy ogłoszonych przez Organizatora. Organizator zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania Pracy Konkursowe, która nie spełnia wymogów opisanych w Regulaminie.

§3 Nagrody

14. W Konkursie zostaną przyznane dwa rodzaje nagród: Community Prize oraz Jury Prize (dalej: „Nagrody”). W ramach każdej z Nagród zostaną wyłonione miejsca od jeden do trzy, które zostaną odrębnie nagrodzone na zasadach wskazanych poniżej. 
15. Nagroda Community Prize będzie przyznana na podstawie otwartego głosowania internetowego za pośrednictwem udostępnionego publicznie formularza do głosowania na stronie https://summercamp.elympics.cc/vote . Organizator przyzna Nagrody Community Prize za zajęcie miejsc od jeden do trzy na podstawie największej liczby oddanych głosów. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 22-29.09. 2023 roku.
16. W trakcie głosowania na Nagrodę Community Prize każdy z głosujących będzie mógł oddać jeden głos na jedną grę (do oddania głosu wymagane będzie podanie adresu email).
17. Nagroda Jury Prize zostanie przyznana przez Jury Konkursowe, którego skład zostanie podany do dnia 28.09.2023 na Discord w dedykowanych kanałach komunikacji. Pracami Jury koordynuje Przewodniczący Jury. 
18. Nagroda Jury Prize będzie przyznane na podstawie prezentacji Prac Konkursowych, która odbędzie się dnia 28.09.2023. Po prezentacji, na podstawie poczynionych obserwacji Jury Konkursowe wyłoni najlepsze Zespoły, którym przyzna nagrody za zajęcie miejsc od jeden do trzy.
19. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie Nagród odbywa się 29.09.2023.
20. Ocena Prac Konkursowych w celu przyznania Nagrody Jury Prize zostanie przeprowadzona przez Jury na podstawie analizy tych prac. 
21. Prace Konkursowe w celu przyznania Nagrody Jury Prize będą oceniane według następujących kryteriów:
a. Innowacyjność i atrakcyjność rozgrywki
b. Efekty audiowizualne
c. Stan techniczny gry
d. Wrażenia z rozgrywki

22. Każdy członek Jury będzie oceniał Prace Konkursowe i w celu przyznania Nagrody Jury Prize indywidualnie w skali od 1 do 10 (1 – najniższa ocena, a 10 – najwyższa). Ocena końcowa jest sumą ocen przyznanych w ramach kryteriów wskazanych w pkt. powyżej.
23. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac konkursowych otrzymają równą ocenę końcową, decyduje głos Przewodniczącego Jury. 
24. Nagrodami będą: 
- 700 $ (350 $ w formie przelewu na konto i 350$ w formie vouchera do platformy Elympics) oraz 5 biletów Indie Pass na Game Industry Conference 2023 dla dwóch zwycięskich zespołów (jednego w ramach nagrody Community i jednego w ramach nagrody Jury).
- 500 $ (250 $ w formie przelewu na konto i 250$ w formie vouchera do platformy Elympics) oraz 2 bilety Indie Pass na Game Industry Conference 2023 dla dwóch zespołów, które zdobędą drugie miejsca (jw.).
- 300 $ (150 $ w formie przelewu na konto i 150$ w formie vouchera do platformy Elympics) oraz 2 bilety Indie Pass na Game Industry Conference 2023 dla dwóch zespołów, które zdobędą trzecie  miejsca (jw.).
- 600 $ nagrody gwarantowanej w formie przelewu na konto.
- 600 $ nagrody gwarantowanej w formie vouchera do platformy Elympics.

25. Organizator ma prawo do wręczenia poza głównymi Nagrodami wyróżnień.
26. Organizator może zaprosić pojedynczych Uczestników lub Zespoły do kontynuacji prac nad rozwojem Pracy Konkursowej stworzonej w czasie Konkursu i jej komercjalizacji. Warunki współpracy będzie wówczas regulowała odrębna umowa. 
27. Wręczenie nagród odbędzie się:
a. Dla nagród w postaci wejściówek na Game Industry Conference na minimum 2 dni przed rozpoczęciem konferencji (do 04.10.2023)
b. Dla nagród pieniężnych do 60 dni  po ogłoszeniu wyników Konkursu przez Jury. 

28. Zespół, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 
29. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanych nagród związanych z Konkursem, Organizator potrąci od nagrody wysokość podatku dochodowego, tj. równowartości 10% wartości nagrody przypadającej poszczególnemu Uczestnikowi.

§4 Prawa Własności Intelektualnej

1. Dane są udostępniane Uczestnikom na zasadzie licencji i Uczestnicy mogą korzystać z Danych (w szczególności jeżeli Dane stanowią kod źródłowy) wyłącznie w celu przygotowania Prac Konkursowych. Licencja, o której mowa w niniejszym punkcie wygasa z chwilą zakończenia Konkursu. Uczestnicy nie są uprawnieni do modyfikacji, usuwania, dokonywania inżynierii odwrotnej ani dalszego udostępniania Danych, w tym kodów źródłowych, przekazanych Uczestnikom w ramach Konkursu. 
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest twórcą rezultatów Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., poz. 666 dalej: „Ustawa”) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, w zakresie w jakim jest jej twórcą. Uczestnicy muszą posiadać prawa do użytkowania wszystkich elementów użytych w Pracy Konkursowej.
3. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika nieodpłatnie prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu rezultatów Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie rezultatów Prac Konkursowych w celach marketingowych i promocyjnych Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do nieodwoływania ww. zgody przez okres 5 lat. 
4. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Pracy Konkursowej wizerunku Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy Konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego w ramach Konkursu wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych i marketingowych.

§5 Pozostałe Kwestie

1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu. 
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w sposób opisany w niniejszym paragrafie. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla przeprowadzenia Konkursu, dlatego wniesienie sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 
5. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: 
a. zgłaszając się̨ do Konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
b. w celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody; 
c. zgłaszając reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania;

6. Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że: 
a. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 
- w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, na podstawie umowy, której stroną jest Uczestnik; 
- w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- w celach rekrutacyjnych, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda na takie przetwarzanie;
- w celach związanych z promocją Konkursu, w celach marketingowych i PR oraz employer branding, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu albo zgody Uczestnika, w zależności od okoliczności.
b. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;  rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem. 
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać odpowiednią informację na adres: Organizatora [Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa]. 
9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
11. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora Konkursu, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.
12. Organizator przewiduje rozpowszechnianie wizerunków Uczestników, m.in. w postaci fotografii, nagrań audio lub audio-wideo, sporządzonych w trakcie Konkursu oraz w trakcie ogłoszenia wyników i wręczania nagród w celach informacyjnych i promocji Konkursu lub Organizatora. W zakresie, w jakim na takie rozpowszechnianie wizerunku konieczna jest zgoda Uczestnika, Uczestnicy taką zgodę wyrażają w osobnym dokumencie. 
13. Zakazane jest przedstawienie do oceny Prac Konkursowych: 
a. o charakterze bezprawnym, w szczególności takich, których wykorzystanie narusza prawa osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie danych lub bibliotek programistycznych osób trzecich niezgodnie z udzielonymi licencjami. Przy ocenie zgodności z licencjami uwzględnia się potrzeby Konkursu oraz późniejsze korzystanie z aplikacji lub serwisu zgodnie z wolną licencją, na której zostały udostępnione zgodnie z § 2 pkt 12 Regulaminu); 
b) sprzecznych z dobrymi obyczajami.